Logo Stichting Steunfonds Boerakker

Adres

Noorderweg 37
9361 TC Boerakker

Telefoon

Projecten:

Onze missie

Stichting Steunfonds Boerakker stelt zich tot doel om projecten voor de dorpsgemeenschappen van Boerakker en Lucaswolde, die gericht zijn op duurzaamheid, biodiversiteit, maatschappelijk belang en educatie of een sociaal-maatschappelijke bijdrage aan de dorpsgemeenschap leveren, te ondersteunen.

Onze visie en ambitie

Stichting Steunfonds Boerakker wil lokale projecten ondersteunen, die de duurzaamheid/biodiversiteit/leefbaarheid van onze omgeving vergroten, de sociale dorpsstructuur versterken, of educatie/informatie binnen haar doelstellingen verzorgen. Daarnaast ondersteunt de stichting projecten, die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen/helpen in het verwerven van een plek in onze maatschappij.

De Stichting probeert hiermee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de dorpsgemeenschappen.

Welkom op de website van Steunfonds Boerakker/Lucaswolde

Wie zijn wij, wat doen wij en wat beogen wij?

Wie zijn wij?

Stichting Steunfonds Boerakker is door bewoners van de dorpen Boerakker en Lucaswolde in januari 2020 opgericht. Het Steunfonds wil op projectmatige wijze bijdragen aan de duurzaamheid, biodiversiteit, leefbaarheid en sociale samenhang van beide dorpen. Het bestuur bestaat uit bewoners van Boerakker en Lucaswolde, die zich onbezoldigd inzetten voor de doelstellingen van het Steunfonds.

Wat doen wij?

Op aanvraag van bewoners of organisaties, die een project, dat binnen onze doelstellingen valt, willen verwezenlijken, zoekt het bestuur financiële steun. Het bestuur doet verzoeken bij stichtingen, particulieren, overheden of bedrijven. Het Steunfonds initieert ook eigen projecten binnen haar doelstellingen en draagt zo nodig zorg voor de uitvoering en organisatie ervan.

Wat beogen wij?

We willen op onze lokale schaal bijdragen aan:

N

De beschikbaarheid van duurzame energie beschikbaar voor alle bewoners

N

De sociale dorpsstructuur en leefbaarheid van de dorpen

N

De diversiteit van plant en dier (inheemse bomen en planten)

N
Het bieden van educatie op gebied van energie, teeltmethoden, natuurbehoud, voeding etc.

Geschiedenis

In de aanloop tot de fusie van gemeenten in Zuidelijk Westerkwartier tot de gemeente Westerkwartier heeft Dorpsbelangen van Boerakker-Lucaswolde onderzocht aan welke voorzieningen de inwoners behoefte hadden. Uit dit onderzoek kwamen naast een aantal concrete behoeften ook een aantal algemene aspecten naar boven: grotere sociale binding, verbetering van de recreatie, versterking van het landelijk karakter, beter internet en meer duurzaamheid/biodiversiteit.
Een aantal initiatiefnemers hebben de koppen bij elkaar gestoken en een uitgebreid plan ontwikkeld, waarmee zij tevens willen aansluiten bij het bestaande overheidsbeleid, omdat steun vanuit de overheid onontbeerlijk is om de plannen te realiseren.
In januari 2020 hebben zij een stichting opgericht om de plannen concrete vorm te geven. Deze stichting, Stichting Steunfonds Boerakker probeert projecten, al dan niet gedeeltelijk, te financieren en/of te ondersteunen, voor zover deze binnen haar doelstellingen vallen.

Doel

De Stichting beoogt duurzame-, maatschappelijke, en milieu-educatieve projecten binnen de gemeente Westerkwartier, maar vooral binnen de grenzen van Boerakker-Lucaswolde te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het buitengebied.

Activiteiten:

Het bestuur ontvangt aanvragen van bewoners en organisaties voor projecten en selecteert deze. Als projecten passen binnen met de doelstellingen van de stichting kan het bestuur hiervoor ondersteuning (bv financiële) bieden. Aanvragen worden binnen een half jaar beantwoord.

Het bestuur zoekt financiering en subsidies om geselecteerde projecten te kunnen ondersteunen. Daarnaast probeert het bestuur vermogen op te bouwen om toekomstige projecten te ondersteunen.

Het bestuur vergadert regelmatig, afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen, maar minstens 2 keer per jaar om de voortgang van haar activiteiten te bewaken. Het financieel beleid wordt in het eerste kwartaal volgend op het boekjaar besproken.

Financiën:

Na het verlenen van decharge aan de penningmeester wordt een beknopt verslag van de financiën en de activiteiten gepubliceerd op de website van het Steunfonds. In principe wordt naar deze informatie verwezen voor belanghebbenden. Gedetailleerde informatie en verantwoording wordt uiteraard op aanvraag aan de donateurs verstrekt.

Contact

Hebben we je interesse gewekt? Neem contact met ons op, als je meer wilt weten.

Stichting Steunfonds Boerakker
Secretariaat:
Noorderweg 37
9361 TC BOERAKKER
Tel: 06-11 08 60 18
IBAN: NL49 RABO 0352 138661
ANBI-status: in aanvraag