Logo Stichting Steunfonds Boerakker

Adres

Noorderweg 37
9361 TC Boerakker

Telefoon

Doelstellingen

In de statuten van de Stichting staat als doel omschreven:

Het bestuur wil zich inspannen en gelden gebruiken om alle bewoners van Boerakker/Lucaswolde e.o. laagdrempelig toegang te bieden tot duurzame energie en energiebesparing. Daarnaast beoogt het bestuur met de hulp en inspanning van bewoners/vrijwilligers de sociale samenhang binnen de gemeenschap van Boerakker/Lucaswolde te versterken. Tevens wil het bestuur binnen de dorpsgrenzen meer recreatie aanbieden en het milieu ondersteunen door de diversiteit van plant en dier te verbeteren.

Ondersteuning door vrijwilligers en lokale bedrijven zijn hierbij van groot belang. Het bestuur zal proberen de betrokkenheid van de bewoners voor de omschreven doelstellingen te verkrijgen.

Op de website van de Stichting publiceren wij de voortgang van de projecten.

Projecten van de stichting

Het bestuur zal o.a. via de website ruchtbaarheid geven aan de doelstellingen van de Stichting en per project (co-)financiering en hulp vragen aan fondsen, overheden, sponsoren en particulieren.
Desgewenst zal de Stichting namen van geldverstrekkers of hulpverleners op haar website publiceren.

Wij richten ons o.a. op:

N
Het ontwikkelen van circulaire (biologische) groente- en fruitteelt voor lokale afzet
N
Het ontwikkelen van een educatief programma over gezonde voeding
N
Het bieden van werkplekken aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
N
Het ontwikkelen van meer biodiversiteit
N
Het plaatsen van insectenhotels
N
Het ondersteunen van klimaatvriendelijke programma’s
N
Het ondersteunen van projecten gericht op de oorspronkelijke begroeiing en natuur van het Westerkwartier
N
Het ondersteunen van sociale en maatschappelijke dorpsinitiatieven

Wat doen we?

Financiën en beheer vermogen

De penningmeester is verantwoordelijk voor de uitvoering van het financieel beleid van het bestuur.

Geld werven

De stichting zal per (deel)project gelden verwerven door directe aanschrijving van fondsen, aanvragen van subsidies, legaten, donaties en sponsoren. Ook het organiseren van fancy fairs en dorpsactiviteiten behoren tot de mogelijkheden om gelden te verwerven.

Functioneren bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal 3- en maximaal 5 vrijwilligers, die geen vergoeding ontvangen (onbezoldigd) voor hun werkzaamheden. Alle bestuursleden onderschrijven de doelstellingen van de Stichting. Per toerbeurt stellen de bestuursleden eenmaal in de 5 jaar hun zetel vacant. Indien zich andere kandidaten aandienen, besluit het bestuur over wie toe kan treden. Aftredende bestuursleden kunnen ook herbenoemd worden.
Bestuursbesluiten worden bij stemming genomen, waarbij de voorzitter bij stakende stemmen een doorslaggevende stem heeft. De voorzitter geeft normaal gesproken aan wanneer er vergaderd wordt.
Projecten en andere vormen van besteding van het vermogen worden bij bestuursbesluit bepaald. De voorzitter en de secretaris voeren bestuursbesluiten uit. De penningmeester beheert de financiën en doet de betalingen binnen de afgesproken begroting.