Logo Stichting Steunfonds Boerakker

Adres

Noorderweg 37
9361 TC Boerakker

Telefoon

Beleidsplan 2020-2021

Voorwoord

In 2019 werd voor de dorpen Boerakker en Lucaswolde van de nieuwe gemeente Westerkwartier door de Vereniging van Dorpsbelangen een dorpsvisie aan de bewoners en de gemeente gepresenteerd. De dorpsvisie is ontstaan uit de enquête, die de Vereniging in 2019 heeft uitgevoerd.
In de loop van 2019-2020 heeft de gemeente Westerkwartier haar beleidsvoornemen over energietransitie en duurzaamheid gepresenteerd.
Vanuit de bewoners uit beide dorpen is initiatief genomen gestalte te geven aan bovenvermelde voornemens en de behoefte aan grotere sociale samenhang en -ontwikkeling binnen de dorpsgemeenschap, waarvoor in januari 2020 onder andere dit steunfonds is opgericht. Naast het opwekken van duurzame energie wordt voor de dorpen een voedselbos gepland, in combinatie met recreatie voor alle leeftijden en een groentetuin met educatieve en sociaalmaatschappelijke functie. Vanuit de visie om de sociale samenhang in de dorpen te verbeteren is ervoor gekozen dat alle dorpsbewoners gebruik kunnen maken van de geboden voorzieningen, inclusief een laagdrempelige toegang tot de duurzame energie.
Het steunfonds zal zich richten op kleinschalige deelprojecten en daarvoor via diverse kanalen ondersteuning zoeken.

Dit beleidsplan is onderdeel van de aanvraag van de ANBI-status van de Stichting Steunfonds Energiebos Boerakker en als zodanig is rekening gehouden met de eisen die aan een ANBI-status verbonden zijn.
Een ANBI-status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

Dit plan geeft inzicht in:

 • Missie, visie, ambitie en doelstellingen van de stichting
 • Werkzaamheden (projecten) van de stichting
 • Financiën en beheer vermogen
 • De manier waarop de Stichting geld werft
 • Het functioneren van het bestuur

Namens het bestuur van de Stichting.

Gabriëlle Stellema

Voorzitter

 

Missie, visie en ambitie

Missie

Stichting Steunfonds Energiebos Boerakker stelt zich tot doel het ondersteunen van projecten gericht op duurzaamheid en/of van maatschappelijk belang van Boerakker-Lucaswolde en omgeving en het ondersteunen van milieu-educatieve projecten binnen de gemeente Westerkwartier.

Visie

Stichting Steunfonds Energiebos Boerakker wil lokale projecten ondersteunen, die gericht zijn op duurzaamheid, het versterken van de sociale dorpsstructuur, het ondersteunen educatieve projecten en het begeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Ambitie

Het mede financieren van duurzame en maatschappelijke projecten in Boerakker-Lucaswolde ten behoeve van de bewoners binnen de doelstellingen (zie statuten) van de Stichting. Wij doen dit o.a. door het (mede-)financieren van duurzame energie, van een voedselbos met recreatieve functie, een groentetuin met educatieve functie (schooltuinen) en begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, het adviseren van bewoners over energiebesparing en energiebesparingsmaatregelen. In het jaar 2025 willen wij het voedselbos met groentetuin operationeel hebben.

Doelstellingen

In de statuten van de Stichting staat als doel omschreven:

Het bestuur wil zich inspannen en gelden gebruiken om alle bewoners van Boerakker/Lucaswolde e.o. laagdrempelig toegang te bieden tot duurzame energie en energiebesparing. Daarnaast beoogt het bestuur met de hulp en inspanning van bewoners/vrijwilligers de sociale samenhang binnen de gemeenschap van Boerakker/Lucaswolde te versterken. Tevens wil het bestuur binnen de dorpsgrenzen meer recreatie aanbieden en het milieu ondersteunen door de diversiteit van plant en dier te verbeteren.

Ondersteuning door vrijwilligers en lokale bedrijven zijn hierbij van groot belang. Het bestuur zal proberen de betrokkenheid van de bewoners voor de omschreven doelstellingen te verkrijgen.

Op de website van de Stichting publiceren wij de voortgang van de projecten.

Werkzaamheden (projecten) van de Stichting

Het bestuur zal o.a. via de website ruchtbaarheid geven aan de doelstellingen van de Stichting en per project (co-)financiering en hulp vragen aan fondsen, overheden, sponsoren en particulieren.
Desgewenst zal de Stichting namen van geld- of hulpverstrekkers op haar website publiceren.

De volgende projecten staan gepland:

 • Speeltuin van natuurlijke materialen en gecertificeerde speeltoestellen
 • Het ontwerpen van het voedselbos in combinatie met een wandelbos, incl. grondonderzoek
 • Het gebied inrichten voor beplanting
 • Het beplanten van zoveel mogelijk oorspronkelijke inheemse (fruit-)bomen en -struiken die de diversiteit van plant en dier vergroten, waarbij een natuurlijk evenwicht kan ontstaan
 • Investeren in een kas van ca. 60 m2, tuingereedschap, opslagruimte ten behoeve van tuingereedschap, onderkomen/kantine voor medewerkers/vrijwilligers
 • Investeren in een educatieve ruimte voor de voorlichting over natuur en schooltuinen aan basisschooljeugd
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een energiebesparingsprogramma voor de bewoners van Boerakker/Lucaswolde

Financiën en beheer vermogen

De penningmeester is verantwoordelijk voor de uitvoering van het financieel beleid van het bestuur.

Indien de Stichting wordt opgeheven, zullen de overgebleven gelden besteed worden aan projecten die zoveel als mogelijk overeenkomen met de doelstellingen van de stichting.

Geld werven

De stichting zal per (deel)project gelden verwerven door directe aanschrijving van fondsen, aanvragen van subsidies, legaten, donaties en sponsoren. Ook het organiseren van fancy fairs en dorpsactiviteiten behoren tot de mogelijkheden om gelden te verwerven.

Functioneren bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal 3- en maximaal 5 vrijwilligers, die geen vergoeding ontvangen (onbezoldigd) voor hun werkzaamheden. Alle bestuursleden onderschrijven de doelstellingen van de Stichting. Per toerbeurt stellen de bestuursleden eenmaal in de 5 jaar hun zetel vacant. Indien zich andere kandidaten aandienen, besluit het bestuur over wie toe kan treden. Aftredende bestuursleden kunnen ook herbenoemd worden.

Bestuursbesluiten worden bij stemming genomen, waarbij de voorzitter bij stakende stemmen een doorslaggevende stem heeft. De voorzitter geeft normaal gesproken aan wanneer er vergaderd wordt.

Projecten en andere vormen van besteding van het vermogen worden bij bestuursbesluit bepaald. De voorzitter en de secretaris voeren bestuursbesluiten uit. De penningmeester beheert de financiën en doet de betalingen binnen de afgesproken begroting.